volg leeghuis:

Leeghuis.nl nieuws

NVM Woontoets

NVM Woontoets

NVM woontoets

De NVM Woontoets is een deskundige screening, speciaal ontwikkeld voor de vastgoedsector. Hiermee onderzoekt de NVM-makelaar de identiteit en de kredietwaardigheid van een potentiële huurder, koper of opdrachtgever.

Door de NVM-Woontoets voorkomt uw NVM-makelaar zoveel mogelijk dat personen achteraf niet betalen, geld witwassen of op het randje van een faillissement naar de schuldsanering wankelen. Ook werpt u een blokkade op tegen personen die met valse legitimatiebewijzen illegale bewoning of hennepteelt opstarten.

De NVM Woontoets bestaat uit 3 onderdelen:

  • ID-verificatie: alle typen identiteitsbewijzen (zowel uit Nederland als uit het buitenland) worden gecontroleerd op echtheid, vermist en gestolen
  • Creditcheck: informatie uit openbare bronnen over o.a. incasso, onroerend goed, telefoon, bedrijf, curatele en verhuizingen
  • Specifieke woonvragen: op basis van een aantal harde (controleerbare) en zachte (dossieropbouw) vragen worden mogelijke risicofactoren nagegaan

Wanneer er een NVM Woontoets wordt uitgevoerd, wordt de persoon vooraf geïnformeerd. Binnen tien minuten is het eerste resultaat bekend. Eventueel zal nader diepgaander onderzoek volgen.

Digitaal dossier

Van iedere verificatie wordt een volledig digitaal dossier gemaakt waar op een later moment documenten aan toegevoegd kunnen worden. Documenten die in het dossier opgenomen kunnen worden zijn:

  • Een kopie van de laatste 3 salarisspecificaties
  • Een kopie van de laatste 3 loonstortingen
  • Een verhuurderverklaring
  • Een acceptatieformulier
  • Een werkgeversverklaring
  • Een historisch uittreksel uit het GBA

Kwaliteitsmerk

De NVM is niet alleen het kwaliteitsmerk voor de koopwoningmarkt, maar ook voor de huurwoningmarkt. Daarom stelt de NVM hoge eisen aan de kwaliteit van de dienstverlening die haar leden verstrekken. Elke NVM-makelaar staat garant voor een zorgvuldige afwikkeling van de (huur)transactie.

Tijdelijke verhuur smeerolie voor de woningmarkt

Jacques Monasch Monasch: tijdelijke verhuur smeerolie woningmarkt

De wijziging van de Leegstandswet biedt huiseigenaren de mogelijkheid om hun nog niet verkochte woning tijdelijk te verhuren. Een goede zaak, zegt PvdA-kamerlid Jacques Monasch en woordvoerder woningmarkt in het nieuwe NVMagazine. “Tijdelijke verhuur fungeert als smeerolie voor de vastzittende woningmarkt.”

In maart kwam minister Blok (Wonen & Rijksdienst) met een wetsvoorstel tot wijziging van de Leegstandswet. Dit vergroot de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van woningen. De wijziging kan helpen voorkomen dat mensen in financiële problemen komen als zij een nieuwe woning hebben gekocht terwijl hun oude woning nog niet is verkocht. Een goed initiatief, zegt Monasch, die aanvankelijk enkele vraagtekens zette bij het wetsvoorstel.

Eisen stellen

Monasch: “Op de verhuurmarkt zijn naast bonafide makelaars ook veel niet-bonafide verhuurders en bemiddelaars actief. Als PvdA waren we met de wijziging van de Leegstandswet daarom aanvankelijk bevreesd dat ook die niet-bonafide aanbieders op deze nieuwe markt zich zouden begeven. Het laatste wat je immers met deze wet beoogt is dat huisjesmelkers er een slaatje uitslaan. Maar doordat er goede afspraken zijn gemaakt, wordt dat nu voorkomen. Er zijn duidelijk afgebakende periodes waaraan verhuurder en huurder zich dienen te houden. Ook mag een eigenaar maar één huis in de verhuur hebben. Ik vind het goed dat de NVM hierop heeft ingespeeld door kwaliteitseisen te stellen aan verhuurmakelaars. Ook daardoor kun je het kaf van het koren scheiden.”

Koudwatervrees

De markt voor tijdelijke verhuur moet echt nog op gang komen, zegt Monasch. “Sommige banken hebben nog last van koudwatervrees. Zij geven huiseigenaren geen toestemming om woningen op basis van de Leegstandswet tijdelijk te verhuren. Maar de tijden zijn veranderd. We zitten in een economische crisis. En dat vraagt om andere maatregelen. Het kan voor banken daarom juist een voordeel zijn om een woning tijdelijk te laten verhuren. Want door het genereren van huurinkomsten kunnen mensen hun hypotheek blijven aflossen.”

Monasch verwacht dat alle banken uiteindelijk aan huiseigenaren toestemming zullen verlenen om een hun woning tijdelijk te verhuren. Niemand zit in deze crisistijd te wachten op nog meer nieuwe probleemgevallen die kunnen leiden tot executieveilingen van woningen, zegt hij.

Aanloopfase

Huiseigenaren en banken moeten nog aan de nieuwe situatie wennen die nu is ontstaan na de wijziging van de Leegstandswet, meent Monasch. “Maar uiteindelijk zullen huiseigenaren en banken inzien dat tijdelijke verhuur van een woning die niet verkocht wordt, veel problemen kan voorkomen. De eigenaar kan zijn hypotheek blijven betalen, de bank houdt inkomsten.” Een extra maatregel om te helpen voorkomen dat huiseigenaren toch in financiële problemen zouden komen, is de verlenging van de dubbele hypotheekaftrek, zegt Monasch. “Die heeft het Rijk verlengd naar drie jaar.”

Het aantal verhuurmakelaars neemt toe, signaleert het PvdA-kamerlid. “Je ziet nu ook dat banken relaties aangaan met verhuurmakelaars om de drempel tot tijdelijke verhuur van een woning te verlagen. Kortom, het wordt steeds eenvoudiger en aantrekkelijker om op tijdelijke basis te verhuren en te gaan huren.”

Gemeenten mogen volgens Jaques Monasch geen invloed uitoefenen op de hoogte van de huur die particulieren vragen voor tijdelijke verhuur van hun woning. Daar hebben zij niets mee te maken, zegt hij. “Wel moeten gemeenten nu nog een vergunning afgeven voordat een woning voor tijdelijke verhuur wordt aangeboden omdat banken dat eisen. Maar als PvdA vinden we dat volstrekt overbodig. Als overheid moet je wel de kaders scheppen voor tijdelijke verhuur voor woningen, maar de uitvoering aan de markt overlaten en het niet nodeloos ingewikkeld maken. Inmiddels heeft minister Blok toegezegd dat hij binnenkort met de Nederlandse Vereniging van Banken hierover gaat praten.”

Ook staat Monasch afwijzend tegenover gemeenten die leges heffen bij tijdelijke verhuur van woningen en daaruit extra inkomsten willen trekken. “Als zij hieraan blijven vasthouden  ben ik helemaal snel klaar met die gemeentelijke vergunning.”


Bron:NVM

Gratis indicatie verhuurwaarde

indicatie-verhuurwaarde

Ik wil mijn huis verhuren

inschrijven-verhuurder

Neem contact op met Leeghuis

Neem contact op met leeghuis